Disclaimer / Privacyverklaring

Algemene gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring www.wellwaij.com

Wellwaij Belting / Vanderwell & Waij Transportbanden B.V. 
Wellwaij Belting Wormer maakt deel uit van Vanderwell & Waij Transportbanden B.V., BTW nr: NL 8152.46.894 B.01; Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 34237775.
Wellwaij Belting Herkenbosch B.V.: BTW nr: NL 858560823 B01; Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 71050698 
Hierna te noemen Wellwaij Belting.  

Toepassing algemene gebruiksvoorwaarden www.wellwaij.com 
Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van de website van Wellwaij Belting. Indien u niet akkoord gaat met de toepassing en/of inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden mag u de informatie op deze website niet gebruiken.

Toegang tot de Website 
Wellwaij Belting garandeert niet dat de website continu en foutloos functioneert en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel niet beschikbaar zijn van deze site. Wellwaij Belting garandeert eveneens niet dat de website www.wellwaij.com of de server waarop deze website ter beschikking wordt gesteld vrij is van virussen en aanvaardt - behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van Wellwaij Belting- dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.

Informatie op de website 
Hoewel Wellwaij Belting zich inspant om de informatie die op de website www.wellwaij.com beschikbaar is zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten zijn, worden de actualiteit, beschikbaarheid, juistheid en volledigheid van deze informatie niet gegarandeerd. Wellwaij Belting aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande. Wellwaij Belting is niet gehouden de (informatie op de) website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren. De informatie op de website impliceert geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met Wellwaij Belting voor u geldende garantiebepalingen. Wellwaij Belting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit gebruikmaking van, het vertrouwen op en/of handelingen verricht of nagelaten naar aanleiding van de website en de daarop verstrekte informatie.

Verwijzingen en links van en naar andere websites 
Verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. Het feit dat zich op de website koppelingen bevinden naar ander websites impliceert niet dat Wellwaij Belting de inhoud van deze websites en/of de hierop aanboden producten of diensten goedkeurt, ondersteunt of onderschrijft, zelfs niet indien deze websites het logo of enige verwijzing naar Wellwaij Belting bevatten. De inhoud van deze sites zijn niet door Wellwaij Belting op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit gecontroleerd. 
Het zonder schriftelijke toestemming koppelen van de website van Wellwaij Belting aan andere websites of technieken en/of handelingen, met als doel het gebruiken van inhoud van www.wellwaij.com voor eigen (commerciële) doeleinden (waaronder het zogenaamde "framing"), zijn verboden.

Intellectueel eigendom 
Wellwaij Belting behoudt alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de inhoud en lay-out van de website, met inbegrip van teksten, geluiden, afbeeldingen, video’s, beeldmerken, logo's, data en HTML-codes. Het is u toegestaan de website voor eigen gebruik te raadplegen. Het is u daartoe uitsluitend toegestaan: materialen, uitgezonderd de HTML-code, te printen of te downloaden voor niet-commerciële informatieve en persoonlijke doeleinden op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt; materialen, uitgezonderd de HTML-code, te reproduceren met als doel deze zonder commercieel oogmerk te verstrekken aan een derde voor persoonlijk niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt en dat deze derde op de hoogte wordt gebracht van het feit dat deze voorwaarden van toepassing zijn. Ieder ander gebruik, daaronder begrepen het overnemen, bewerken, vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden, verkopen, verhuren, opslaan in gegevensbestanden, verstrekken aan derden van de inhoud en/of lay-out van de website is niet toegestaan behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Wellwaij Belting.

Gebruik 
Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Zo mogen gebruikers andere gebruikers niet hinderen of schade toebrengen, is het niet gebruikers niet toegestaan uitingen of berichten van racistische of anderszins kwetsende of grove aard te verspreiden via de website en is het niet toegestaan virussen of schadelijke programmatuur via de website te verspreiden of beschikbaar te stellen.


Privacyverklaring

Wellwaij Belting, gevestigd in

 • Wellwaij Belting Wormer
  Bordwalserstraat 6
  1531 RK Wormer   
   
 • Wellwaij Belting Herkenbosch
  Veldweg 35a
  6075 NL Herkenbosch

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Bordwalserstraat 6
1531 RK Wormer
Telefoonnummer: 0756313917
E-mail: wormer@wellwaij.com
Website: https://www.wellwaij.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wellwaij Belting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken, u in te schrijven voor de digitale nieuwsbrief of door het contactformulier in te vullen.  
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wellwaij Belting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Uw bezoekgedrag op onze website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van informatie, producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Wellwaij Belting verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Onze bedrijf heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via wormer@wellwaij.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wellwaij Belitng neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wellwaij Belting.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wellwaij Belting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wellwaij Belting verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wellwaij Belting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar wormer@wellwaij.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek. Wellwaij Belting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wellwaij Belting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze verkoopbinnendienst of mail naar wormer@wellwaij.com.

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Wellwaij Belting kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Cookies statement 

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek naar de servers van Wellwaij Belting teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kan Wellwaij Belting zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek heeft bekeken. Met deze informatie is Wellwaij Belting in staat haar dienst aan te passen op het surfgedrag van bezoekers van haar website. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra uw webbrowser afgesloten wordt.

Google Analytics
Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Welwaij Belting gebruikt deze dienst voor rapportages en analyses met als doel meer inzicht te krijgen in het bezoekersgedrag van deze website. De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wellwaij Belting heeft hier geen invloed op.

Wellwaij Belting heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Indien u hier u uw gegevens wilt opvragen, verwijderen of corrigeren, kunt u contact met Wellwaij Belting opnemen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Om misbruik te voorkomen kan Wellwaij Belting u daarbij vragen om adequate identificatie.

Uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u terecht voor informatie over cookies: Cookierecht.nl Consumentenbond: “Wat zijn cookies?” Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?” Consumentenbond: “Cookies verwijderen” Consumentenbond: “Cookies uitschakelen” Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”
 

Wijziging algemene gebruiksvoorwaarden 

Wellwaij Belting behoudt zich het recht voor om de algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Wijzigingen worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. U wordt dan ook geadviseerd de voorwaarden bij ieder gebruik opnieuw door te lezen. Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.
 

© 2018 Wellwaij Belting / Vanderwell & Waij Transportbanden B.V.